Handboek Burgerschap 'Nederland is van ons allemaal'

€ 35,95

Beschikbaarheid: Op voorraad

Titel: Nederland is van ons allemaal
Handboek Burgerschap voor leerkrachten, docenten en andere professionals die met jongeren werken
Auteur: Samira Bouchibti
Boek: 432 pagina's, softcover
ISBN: 978 907 786 6627

PO | VO | MBO

 

Productbeschrijving

Handboek Burgerschap 'Nederland is van ons allemaal'
Het handboek
Burgerschap voor leerkrachten, docenten en andere professionals die met jongeren werken

Het handboek ‘Nederland is van ons allemaal’ draagt uit dat de Grondwet niet zomaar een stoffige tekst is, maar de levende basis waarop de democratische waarden van onze samenleving zijn gegrondvest. De Grondwet is bij uitstek verbindend. De Grondwet beschermt en geeft richting aan onze samenleving en is een middel om in dialoog te gaan over racisme, discriminatie, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en zelfbeschikking. Tegenover de Grondwet en de daaraan verbonden rechten staat één grondplicht: de plicht om op een open, vreedzame en democratische wijze vorm en inhoud geven aan ons land. Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de democratische kernwaarden levend te houden, te praktiseren en door te geven aan nieuwe generaties.

In het handboek staat de VIP-methode centraal, wat staat voor Vrijheid, Identiteit en Participatie. De VIP-methode biedt docenten en leerkrachten en andere professionals die met jongeren werken handvatten om op een respectvolle manier in gesprek te gaan over lastige, gevoelige of gepolariseerde sociale en maatschappelijke thema’s. Leerlingen en studenten leren elkaar te corrigeren en zelf te incasseren en hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. VIP zet aan tot dialoog, kritisch denken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar.

In het Handboek wordt invulling gegeven aan burgerschapsvorming aan de hand van de volgende kernwaarden: gelijkheidsbeginsel, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikking, rechtsstaat, vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, diversiteit, solidariteit en democratie. En geeft invulling aan artikel 1 van de Grondwet, artikel 6 (vrijheid van Godsdienst), artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 11 (onaantastbaarheid lichaam).

 'Dit boek is een unieke combinatie van kwetsbaarheid en duidelijkheid. Goed burgerschapsonderwijs vraagt veel van docenten. Eindelijk is er een boek dat docenten de hand reikt. Goed lesmateriaal is essentieel, maar met dit boek bewijst Samira Bouchibti dat Burgerschap een opdracht is voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is. Niet als geïsoleerd vak maar als exponent van de socialisatieopdracht van ons mooie onderwijs. Nederland is van ons allemaal, dus de burgerschapsopdracht ook! '
Chris Holman ( Practor Burgerschap)

Recensie NBD Biblion: 
Het onderwijs staat voor de taak om burgerschap vorm en inhoud te geven; niet specifiek als vak, maar als opdracht voor iedereen in het onderwijs. Vertrekpunt is de Grondwet als basis voor onze democratische waarden, samen met o.a. de Universele Verklaring. Dit handboek wil docenten en anderen handvatten geven om op een concrete wijze met leerlingen in gesprek te gaan over thema's als gelijkheid, vrijheid, discriminatie en racisme. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de VIP-methode (Vrijheid, Identiteit en Participatie). Per thema is de opbouw in dit handboek gelijk. Na een toelichting met achtergrondinformatie volgen de leerdoelen en verwijzingen met QR-codes naar online (les)materiaal. Dit is met recht zowel een Handboek, als een Bronnenboek en een Mediale gids. Het is van groot belang voor de implementatie van burgerschap en behoort tot het basismateriaal van elke docent. Het boek zal zijn weg vinden in de lerarenopleiding. Dat alles is de verdienste van Samira Bouchibti, met haar brede ervaring in politiek, journalistiek en maatschappelijke organisaties. Het invoeren van burgerschap in het onderwijs is een flinke opgave voor scholen, maar dit boek biedt een stevig fundament voor de invoering en de praktische inrichting. 


Over de auteur:

Samira Bouchibti heeft zich de afgelopen vijfentwintig jaar vanuit de politiek, de journalistiek en het maatschappelijke middenveld intensief beziggehouden met sociale en maatschappelijke vraagstukken. Zij heeft drie boeken geschreven ’De islam, de moslim en ik’ en ‘De moslim bestaat niet’ en in opdracht van de gemeente Den Haag de handleiding burgerschap voor docenten ‘Waarom zijn wij Nederlander?’. Samira Bouchibti is werkzaam als adviseur burgerschapsonderwijs, gastdocent, trainer, senior beleidsadviseur en directeur van de VIP Academy.

Lees hier het interview wat Bouchibti aan de Volkskrant gaf.